ubytování v Českém ráji

UBYTOVACÍ ŘÁD – penzion Láska

Ubytovatel: LUDĚK LÁSKA, Vyskeř 101, 512 64 Vyskeř, IČ: 428 99 818

 1. Tento ubytovací řád se vztahuje na ubytování v apartmánech č. 1 až č. 5 (bílý, červený, modrý, zelený a růžový) v Penzionu Láska, Vyskeř č.p. 86.
 2. Hosté ubytovaní v těchto apartmánech jsou povinni seznámit se a dodržovat tento ubytovací řád. V případě, že jej poruší, má ubytovatel právo smluvní poměr s nimi ihned ukončit bez finanční náhrady.
 3. Host může užívat apartmány a společné prostory po dobu, kterou má řádně předem domluvenou a uhrazenou.
 4. Ubytovatel může ubytovat pouze občana, kterého ubytovatel zapíše do ubytovací knihy, a to po předložení občanského průkazu, platného cestovního pasu, nebo jiného platného dokladu totožnosti.
 5. Na základě rezervace apartmánu, respektive apartmánů je hostovi umožněno ubytování od 14:00 do 18.00 hod. dohodnutého dne. Po 18.00 hod. musí být hodina ubytování písemně či telefonicky předem dohodnuta.
 6. V den ukončení smluveného pobytu je host povinen uvolnit apartmán nejpozději do 11.00 hod.
 7. Úhradu za ubytování ve výši 50% z celkové ceny je host povinen zaplatit při rezervaci objektu do 5-ti pracovních dnů na základě vystavené faktury. Doplatek ve výši 50% a poplatky (např. ubytovací poplatek OÚ, poplatek za zvířata) uhradí v den příjezdu dle platného ceníku u ubytovatele. Případně při objednání ubytování s nástupem kratším než 1 týden je hrazena úhrada za ubytování včetně ostatních poplatků (z rekreačního pobytu pro OÚ Vyskeř – 15,- Kč/os 15 až 70 let / den, či za psa) při nástupu na ubytování. Při předání klíčů je vybírána vratná kauce 1000,- Kč za apartmán.
 8. Ubytovací zařízení neodpovídá za případné ztráty a škody na majetku hosta, na věcech vnesených hostem do ubytovacího zařízení, ani za škody na jeho osobních věcech.
 9. Ubytovaný host má možnost užívat prostory vyhrazené pro ubytování. Bez souhlasu ubytovatele nesmí zde přemisťovat nábytek, provádět opravy a jakékoliv zásahy do elektrické sítě, či jiné instalace.
 10. Ubytovaný host je povinen se v apartmánech přezouvat.
 11. Je zakázáno házet, či vylévat do záchodu nic co tam nepatří. Hlavně například zbytky jídla, nebo především vlhčené ubrousky, které se nerozpustí, či dámské tampóny. U penzionu je čistička a pro její správnou činnost je zásadní výše popsané zákazy dodržovat.
 12. V apartmánech nemůže ubytovaný používat žádné vlastní elektrické spotřebiče k vaření, vyjma strojků pro osobní hygienu (el. kartáček na zuby, holící strojek, fén).
 13. Za případné škody způsobené na zařízení a majetku odpovídá host dle platných předpisů a je povinen tyto škody nahradit v plné výši.
 14. Ubytovaný je povinen při odchodu uzamknout vchod do apartmánu a hlavní vchod vždy zavřít, zhasnout světla, uzavřít vodovodní uzávěry (baterie), vypnout televizi a klíče si během celého pobytu nechává u sebe. Při odjezdu je host povinen odevzdat klíče ubytovateli. V případě ztráty klíčů host uhradí náklady související s jejich výměnou, (univerzální vložky hlavního vchodu a klíčové vložky vchodových dveří do apartmánu (cena za vložky je 1.000,- Kč).
 15. Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat děti do 10-ti let věku bez dozoru dospělých ve všech prostorách penzionu.
 16. Psi a jiná zvířata mohou být ubytování pouze do 5-ti kg váhy zvířete, v ostatních případech pouze na základě domluvy s ubytovatelem. Po celou dobu pobytu za psa (či jiné zvíře) ručí majitel. Cena za ubytování zvířat je účtována dle platného ceníku. Majitelé psů jsou povinni zabezpečit, aby psi nepobíhali volně a neničili okrasnou výsadbu kolem objektu. Upozorňujeme na dodržování obecně závazné vyhlášky obce Vyskeř. Majitel je rovněž povinen uklízet po svém psovi (i jiném zvířeti) exkrementy. V případě porušení této povinnosti se sjednává smluvní pokuta ve výši 500,-Kč za jedno porušení.
 17. V apartmánech i na zahradě je nutno i během dne nerušit okolí nadměrným křikem, hlučným zpěvem, nadměrným zesilováním reprodukované hudby apod.
 18. V době od 23:00 do 07:00 hod je host povinen dodržovat NOČNÍ KLID!!!, a chovat se tak, aby nerušil klid ostatních ubytovaných hostů ve vedlejších apartmánech! V případě, že i přes opakované upozornění host porušuje dobré mravy, nebo jinak hrubě porušuje tento „Ubytovací řád“, může ubytovatel i před uplynutím dohodnuté doby o ubytování ukončit pobyt hosta s okamžitou platností bez finanční náhrady.
 19. Míčové hry a jiné sporty je možno provozovat pouze na místě určených k tomuto účelu v obci. Veškeré sportovní vyžití provozují hosté na vlastní nebezpečí. Majitel objektu nezodpovídá za případné úrazy či poškození zdraví.
 20. Dětské hřiště vedle penzionu je v majetku Obce Vyskeř a je nutné zde dodržovat vyvěšený řád.  Ubytovatel tímto doporučuje hostům, aby nepouštěli děti na žádné hřiště v obci bez dozoru, protože nezodpovídá za případné úrazy či újmy na zdraví.
 21. Motorová vozidla po předchozí domluvě s ubytovatelem, smí být zaparkována jen na určených místech. Tyto parkovací plochy jsou nehlídané a ubytovatel neručí za případné ztráty či poškození vozidla, nebo věcí ve vozidle.
 22. Kouření je zakázáno ve všech prostorách penzionu vyjma kuřáckého koutku na spodní terase.
 23. Stížnosti hostů a případné návrhy na zlepšení služeb přijímá majitel objektu.
 24. V případě delšího pobytu jsou na vyžádání po týdnu měněny ručníky a v letních měsících je možné měnit i povlečení.
 25. Závěrečný úklid se provádí pouze svlečením povlečení a ponecháním na posteli, umytím a uložením nádobí.
 26. Stornovací podmínky:

Host má právo od smlouvy odstoupit i bez udání důvodu, nejpozději však do 30 dnů před objednaným termínem, výhradně písemnou formou na e-mail: laska.ludek@seznam.cz. Jednorázový stornovací poplatek činí 350,-Kč za každý apartmán. Při úplném nebo částečném zrušení objednaných služeb bude hostovi vyúčtován stornovací poplatek ve výši :

 1. 50% ze zálohy na ubytování při zrušení služeb v době od 30 do 22 dnů před jejich počátkem.
 2. 80% ze zálohy na ubytování při zrušení služeb v době od 21 do 15 dnů před jejich počátkem.
 3. 100% ze zálohy na ubytování při zrušení objednaných služeb v době od 14 dne do dne příjezdu.

V případě zrušené objednávky je provedeno vyúčtování nákladů do 21 dnů a bude vrácena úhrada po odečtení stornovacích poplatků na účet, ze kterého host provedl úhradu.

ZA DODRŽOVÁNÍ DOMOVNÍHO ŘÁDU VÁM DĚKUJEME


Důležitá telefonní čísla na majitele objektu:

+420 602 104 700 – Luděk Láska

+420 605 775 053 – Jarmila Lásková Soldátová

HASIČI :                                  150

ZÁCHRANNÁ SLUŽBA:      155

POLICIE :                                158

TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ:              112


Tento ubytovací řád nabývá účinnosti dnem 7. ledna 2019